:s MENU

חללי ההמתנה של חדרי הצילום, נראו ישנים ומדכאים אחרי שנים של שימוש. בהחלפת התקרה נעשה שמוש בשילוב סוגים שונים של תקרות, מה שנתן את המענה לצורך "להחיות" את המקום. כל זה נעשה מבלי לשנות את המפלס הקיים של התקרות שלמרות ריבוי מערכות אלקטרו-מכאניות בחלל התקרה. החוויה של האדם הנמצא בתנועה במקום, מושפעת מפן פיסולי כאשר הוא נע מתחת לאלמנטים הטבעתיים בתקרה.