:s MENU

סביבת ההתמחות שלנו היא בתכנון אדריכלי לסביבות מורכבות. מבנים וחללי מגורים ועבודה, שבהם מתקיים ממשק מורכב של דרישות: מפגש מורכב בין עובדים ומטופלים, תקנים תובעניים ותקציבים "הדוקים", דיסיפלינות לוגיסטיות מורכבות, דרישות תחזוקה ובטיחות ועוד.

מאפייני הסביבות המורכבות:

  • מגע אינטנסיבי בין המבנה והציוד לאנשים - כמפעילים, לקוחות, צוותי אחזקה או מטופלים.
  • לוגיסטיקה מורכבת (אספקת סחורות ומוצרים, תחזוקה, ניקוי, חיטוי ועוד).
  • ציוד גדול ומורכב (אתגר בהנעה, התקנה, תחזוקה והפעלה בטוחה).
  • פונקציות שדרישותיהן מקשות על תפקודן ביחד (למשל: מכונות המייצרות חום ורעש לצד מטופלים שרווחתם דורשת שקט וטמפרטורה נעימה).
  • אנשים מתפקדים במהירות ובלחץ.
  • קריטיות של האמינות ורמת הביצוע (טיפול, מתן שרות, אחזקה ולוגיסטיקה).
  • תנאי עבודה קשים במשך שעות רבות.