:s MENU

במסגרת תהליך חשיבה להטמעת מותג אחיד בחללי הכניסה של בתי הספר לסיעוד של שרותי בריאות כללית, הוזמן לארי דה טולדו להשתתף בתהליך סיעור מוחות בנושא. מעורבותו נדרשה לנושאים האסתטיים והאדריכליים הקשורים ליישום המותג. בצוות השתתפו גם אנשי מיחשוב, שיווק, גרפיקאים ועוד. כאדריכל הצוות, לארי למד את כל האתרים בארץ והציע מספר חלופות למיתוג חללי הכניסה של בתי הספר ושילוב אלמנטים מבניים/תדמיתיים אחידים. זאת בהתחשב בהבדלים התכנוניים בין שלושת בתי הספר.

המסר – התייחסות אינדיבידואלית לכל תלמיד ותלמיד.

התכנון כולל לוחות תדמית אחידים עם הלוגו ומסך דיגיטאלי המספק תמונה כללית או אישית על הלימודים. התכנון הקנה מראה אחיד בשלושת האתרים. במקביל ליישום הזהות המותגית, בוצעו בכל אחד מהמבנים שיפורים נוספים בתחום הניראות.